Tuyển phiên dịch tiếng trung làm việc tại đài loan

Tuyển giảng viên người Việt làm việc tại Đài Loan

1. Địa điểm làm việc: +Trung tâm bồi dưỡng văn hóa giáo dục nghiệp vụ Đài Loan. +Trường Đại học Sùng Hữu Đài Loan. 2. Số lượng yêu cầu: 1 giảng viên. 3. Dead line nộp hồ sơ: 20/12/2018. 4. Nội dung công việc: xem cụ thể bên dưới. (1). 蒐集教育與訓練市場情報,並規劃訓練課程。 (2). 訓練課程行銷及學生(員)招募工作。 (3). …